Privacybeleid

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan die via de argenx website of een verwante website die door argenx wordt beheerd ("Site") worden verzameld en hoe wij deze gegevens beschermen. Wij raden u ten zeerste aan dit Privacybeleid te lezen en, indien u vragen heeft, contact met ons op te nemen via [email protected].

In het algemeen: Persoonsgegevens die wij verzamelen

De Site is eigendom van argenx SE, Willemstraat 5, 4811 AH Breda, Nederland en wordt geëxploiteerd door argenx BVBA, een vennootschap met zetel te Industriepark-Zwijnaarde 7, België, en met haar Gelieerde Ondernemingen* ("argenx", "wij", "onze") die de persoonsgegevens verwerken van een persoon die deze Site bezoekt en via deze Site persoonsgegevens verstrekt ("Persoon" of "u"). Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare Persoon ("Persoonsgegevens"). Dit kan onder meer zijn: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, CV of locatiegegevens. Meer informatie over de Persoonsgegevens die wij verzamelen, vindt u hieronder in specifieke onderdelen van dit Privacybeleid op deze Site.

Deze website bevat links naar andere websites die niet door argenx worden beheerd, waarvoor argenx niet verantwoordelijk is en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Raadpleeg de website van de desbetreffende derde partij en de betreffende privacyverklaringen voor meer informatie.

* "Gelieerde ondernemingen" betekent elke onderneming die gecontroleerd wordt door, zeggenschap heeft over of onder gezamenlijke zeggenschap staat van argenx SE, waarbij zeggenschap betekent het bezit van ten minste 50% van de aandelen, het bezit van de meerderheid van de stemrechten op aandeelhouders- of directieniveau of de mogelijkheid om wezenlijk invloed uit te oefenen op het beleid van een onderneming.

Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken om deze Site te gebruiken. Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt via de contactformulieren ("Contact opnemen"; "Carrière": via het daarin vermelde e-mailadres of het formulier "Spontane sollicitatie"; "Investeerders: Neem contact met ons op").

Voor welke doeleinden gebruiken wij de door ons verzamelde informatie?

De Persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om te antwoorden op uw vragen of verzoeken om informatie;
 • Om u aan te werven als potentiële werknemer;
 • Om een zakelijke relatie met u aan te gaan als potentiële klant, leverancier of investeerder;
 • Om ervoor te zorgen dat deze site naar behoren functioneert; en
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat is onze rechtsgrondslag om deze persoonsgegevens te verzamelen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Deze rechtsgrondslag is afhankelijk van het doel van de verwerking:

 • rechtmatig belang: om ervoor te zorgen dat de site goed functioneert en adequaat wordt beschermd, om uw verzoeken en vragen te ontvangen, om met u in contact te komen als potentiële werknemer, klant, leverancier of investeerder;
 • naleving van een contract: indien u een kandidaat bent die werk zoekt of een werknemer, een potentiële klant of leverancier die zakenrelaties met ons wenst aan te gaan, kunnen uw persoonsgegevens nodig zijn om ons contract met u aan te gaan en uit te voeren;
 • toestemming: indien wij u direct marketing informatie over onze producten willen toesturen, zullen wij u eerst om toestemming vragen;
 • naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving: zo is argenx bijvoorbeeld verplicht geneesmiddelenbewakingsprocedures toe te passen om bijwerkingen van op de markt gebrachte producten te controleren.


Mocht u vragen hebben over een van deze rechtsgrondslagen, dan kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan [email protected].

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden en/of aan derde landen

1. Derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden aan onze dochterondernemingen bekendmaken.

Met betrekking tot andere derden zullen wij uw Persoonsgegevens niet aan derden overdragen, behalve op basis van de bovengenoemde rechtsgrondslag, met uitzondering van (a) rechtsopvolgers van onze onderneming of activa, of (b) wanneer de wet ons daartoe verplicht. Ondanks het voorgaande kunnen wij echter uw persoonsgegevens doorgeven aan of toegang verlenen tot uw persoonsgegevens aan een derde partij wanneer dit dienstverleners zijn die voor ons noodzakelijk zijn om de bovengenoemde doeleinden te bereiken: IT-dienstverleners om deze site te beheren, human resources dienstverleners om ons te helpen met werving en selectie, en soortgelijke dienstverleners. Deze dienstverleners hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en het gebruik van persoonsgegevens die wij met hen delen, geschiedt uitsluitend ten behoeve van de verlening van de contractueel overeengekomen dienst aan ons.

Indien wij in de toekomst onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk afstoten aan een derde, kunnen wij persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiële of feitelijke derde koper van onze activiteiten of activa.

Wanneer u de LinkedIn-knop gebruikt, kunnen persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie aan dit sociale netwerk worden overgedragen. Dit gebruik wordt geregeld door de gebruiksvoorwaarden van dat sociale netwerk, die wij u vragen te raadplegen.

2. Derde landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), waaronder landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in de EER. Wij hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn en blijven. Het gaat onder meer om de toepassing van de EU-modelclausules, de verplichting voor derden om passende bescherming te bieden, firewalls, wachtwoorden, enz.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen?

Onder voorbehoud van de GDPR en de uitvoeringswetten, hebt u de volgende rechten:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht te verzoeken dat persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt, u in een machine leesbaar formaat worden gegeven.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct hebben behandeld of uw rechten niet hebben geëerbiedigd.

Mocht u een van de rechten hierboven willen uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan [email protected].

Onze bescherming van uw Persoonsgegevens

Wij zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid en privacy van uw informatie. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot onze werknemers, agenten, contractanten of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om de hun door ons toegewezen taken uit te voeren. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wij slaan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op op servers die zijn voorzien van verschillende soorten technische en fysieke toegangscontroles, die bijvoorbeeld, indien van toepassing, encryptie kunnen omvatten. Wij kunnen persoonsgegevens ook samenvoegen, pseudonimiseren of anonimiseren om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt doorgegeven aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die via deze Site zijn verzameld?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens, verzameld zijn via deze site, voor de duur die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Wij kunnen echter verplicht worden om uw persoonsgegevens langer te bewaren indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving of indien dit noodzakelijk is om haar rechten en belangen te beschermen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen

Deze site is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Indien wij vernemen dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om deze informatie uit onze systemen te verwijderen en de toepasselijke account te beëindigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel wij alle redelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, erkent u dat een overdracht van persoonsgegevens via het Internet nooit zonder risico is. Voor zover de wet dit toelaat, stemt u er dus mee in dat alle mogelijke directe of indirecte schade die u zou lijden ten gevolge van een illegaal of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden die hiertoe geen toestemming hebben, nooit aan ons kan worden toegewezen, noch op ons kan worden verhaald.

Cookies

Zoals bij de meeste websites gebruikelijk is, maakt onze Site gebruik van cookies om bepaalde informatie over uw gebruik van de site vast te leggen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden aangemaakt en door uw webbrowser worden opgeslagen. Alle op die manier verkregen informatie wordt op anonieme, geaggregeerde basis gebruikt en u kunt er niet uit worden geïdentificeerd. U bent niet verplicht een cookie dat wij u toesturen te aanvaarden en u kunt de instellingen van uw browser zo wijzigen dat cookies niet worden aanvaard.

Bepaalde cookies worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten. Deze cookies zijn te vinden in de internettools van andere bedrijven die wij gebruiken om onze site te verbeteren, bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter hebben allemaal hun eigen cookies, die door hen worden beheerd. Als u niet wilt dat een website cookies op uw apparaat plaatst, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen.

De volgende cookies zijn of kunnen actief zijn:

- ASP.NET _SessionId
- SRVNAME
- _ga
- _gali
- _gat
- _gid
- Cultuur

Contact gegevens

Als u vragen, feedback of zorgen hebt over dit Privacybeleid en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].