Disclaimer

Nauwkeurigheid van de verstrekte informatie

De website en de informatie kunnen onnauwkeurigheden en (typografische of andere) fouten bevatten. argenx staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt weergegeven, noch voor de betrouwbaarheid van adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die via de website wordt weergegeven, verspreid of toegankelijk is. Hoewel argenx zich inspant om de informatie op deze website regelmatig bij te werken, kan niet worden verwacht dat deze informatie voortdurend wordt bijgewerkt en bijgevolg kan informatie die hierin is opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, verouderd zijn op het moment waarop deze wordt geopend. argenx is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (juistheid van de) inhoud van externe websites of andere externe inhoud, ook niet als deze website naar een dergelijke website of externe inhoud verwijst of er een link naar bevat. U erkent dat elk vertrouwen in een dergelijke mening, advies, verklaring of informatie voor uw eigen risico is. argenx behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, fouten of weglatingen in enig deel van de website te corrigeren. argenx kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving andere wijzigingen in de website en de informatie aanbrengen.

Bescherming van het auteursrecht

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden beheerd door argenx en worden beschermd door auteursrechtelijke wetten. U mag informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, audio en video, van de website bekijken en downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, maar wijziging of verdere reproductie van de website en de inhoud ervan is niet toegestaan. De website en de informatie worden verstrekt "zoals het is" zonder enige vertegenwoordiging of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal argenx of een van zijn directeuren, functionarissen, werknemers of consultants aansprakelijk zijn tegenover een persoon of entiteit onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem) die verband houdt met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de informatie-inhoud, informatie of functies van de website of een gekoppelde website, zelfs als argenx uitdrukkelijk op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen op deze website en/of de documenten die op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals toegevoegd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, die de huidige verwachtingen en projecties van argenx over toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. Wanneer op deze website de woorden "anticiperen", "geloven", "kunnen", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "voornemen", "is ontworpen om", "kunnen", "zouden kunnen", "zullen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "objectief", "zouden", of het negatief van deze en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, duiden dit op toekomstgerichte verklaringen. Alle verklaringen die geen actuele en historische feiten en omstandigheden zijn, met inbegrip van verklaringen over de vooruitgang, de timing en de voltooiing van onze inspanningen inzake productontwikkeling en reglementaire goedkeuring, potentiële kenmerken en voordelen van onze kandidaat-producten en hun concurrentiepositie, plannen met betrekking tot de commercialisering van onze kandidaat-producten en hun verwachte prijsstelling en terugbetaling, indien goedgekeurd, ramingen over uitgaven, toekomstige inkomsten, kapitaalbehoeften en behoefte aan bijkomende financiering, de potentiële voordelen van onze samenwerkingen en andere verklaringen over toekomstige bedrijfsresultaten en financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen voor toekomstige activiteiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte stellingnames houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke door de toekomstgerichte stellingnames worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve invloed hebben op de toekomstgerichte verklaringen die op deze website zijn opgenomen. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de risicofactoren besproken onder het kopje "Risicofactoren" in onze deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission, kunnen ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van elke verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen op deze website met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst argenx uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen op deze website vrij te geven als gevolg van een wijziging in de verwachtingen of een wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch argenx, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van hun moeder- of dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de op deze website opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen.